Regulamin E-Rezerwacji

REGULAMIN E-REZERWACJI MIEJSCA NA WARSZTATY W RANCHO STOKROTKA

Przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rezerwacja poprzez Internet oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej: https://ekokosiarz.rancho-stokrotka.pl/regulamin

1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący zasady rezerwacji miejsc na warsztaty odbywające się w Rancho Stokrotka, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Rancho Stokrotka – podmiot gospodarczy będący uprawnionym do sprzedaży miejsc na warsztaty (Rancho Stokrotka Jakub Gołąb, Jarków 14, 57-343 Lewin Kłodzki, NIP 898-178-61-50).
 3. Warsztaty – warsztaty stacjonarne odbywające się na terenie Rancho Stokrotka.
 4. Rezerwujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę debetową lub kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego, dokonująca rezerwacji miejsca na warsztaty, za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Zarezerwowane miejsca – ilość zarezerwowanych i opłaconych miejsc, do których prawo wykorzystania ma Rezerwujący.
 6. Cena – określa ustaloną stawkę za uczestnictwo w warsztatach.
 7.  System – technologia umożliwiająca rezerwację miejsc na warsztaty w Rancho Stokrotka, za pośrednictwem sieci Internet, na stronie: kliker.rancho-stokrotka.pl.
 8.  Operator Płatności – CashBill S.A.

2 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Systemu przez Rezerwującego, w tym rezerwacji miejsc, dokonywania zwrotu Ceny uiszczonej za pośrednictwem Systemu oraz zasady reklamacji.
 2. Rezerwujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zarezerwowaniem miejsca i korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji Rezerwującego z zespołem Rancho Stokrotka zamieszczone są na stronie www.rancho-stokrotka.pl oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację.

4 Wymogi techniczne dla rezerwacji miejsc poprzez System

Korzystanie z Systemu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 1. Warunkiem otrzymania potwierdzenia dokonanej rezerwacji jest posiadanie przez Rezerwującego adresu mailowego (potwierdzenie e-mail) oraz numeru telefonu komórkowego (kod weryfikacyjny SMS).

5 Zasady rezerwacji miejsc w Systemie

 1. Rezerwacji miejsc za pomocą Systemu można dokonać najpóźniej na 2 dni przed rezerwowanym terminem (w innym przypadku konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny). System umożliwia Rezerwującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza rezerwacji i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem rezerwacji.
 2. Rezerwujący dokonuje rezerwacji wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej Systemu. Potwierdzenie rezerwacji, w tym akceptacja przez Rezerwującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Rezerwuj.
 3. Warunkiem rezerwacji jest uiszczenie płatności za zarezerwowane miejsc, poprzez jeden z dostępnych w Systemie sposobów.
 4. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, że oferowany przez Rancho Stokrotka nocleg dla uczestników jest wyłącznie darmowym dodatkiem do rezerwowanego miejsca i nie może być w związku z tym podstawą do jakichkolwiek roszczeń czy reklamacji.
 5. Anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 2 miesiące przed rezerwowanym terminem i odbywa się drogą telefoniczną poprzez kontakt z zespołem Rancho Stokrotka.
 6. Rezerwującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od rezerwacji w czasie 14 dni na mocy zapisu określonego w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.0.683)
 7. Rancho Stokrotka zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji na 2 tygodnie przed rezerwowanym terminem, o czym poinformuje Rezerwującego telefonicznie (uwzględniając § 6, pkt 1).

6 Cena

 1. Rezerwacja miejsca na warsztaty za pośrednictwem Systemu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto.

7 Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny za zarezerwowane miejsca, uiszczonej poprzez System, możliwy jest w przypadku braku możliwości organizacji warsztatów w ustalonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Rancho Stokrotka, w sytuacji gdy płatność została zrealizowana „z góry”.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. W przypadku Rezerwacji miejsca i płatności  „z góry” i nie przybyciem na warsztaty przez Rezerwującego, Rancho Stokrotka nie jest zobowiązane do zwrotu uiszczonej Ceny (nie dotyczy § 5, pkt 4).
 4. W przypadku chęci rezygnacji z Rezerwacji w terminie późniejszym, niż określony w § 5, pkt 4, zwrot uiszczonej Ceny możliwy jest po znalezieniu zastępstwa, w czym Rancho Stokrotka aktywnie pomaga.

8 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Systemu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach (wiadomościach mailowych oraz SMS) należy zgłaszać do Rancho Stokrotka, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni.

9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Rancho Stokrotka. Dane osobowe Rezerwujących będą przetwarzane przez Rancho Stokrotka w celach realizacji rezerwacji, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.

10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Systemu i na stronie internetowej kliker.rancho-stokrotka.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Rancho Stokrotka bez uprzedzenia.